Nauczanie zdalne 2021

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju.

Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas 1 – 3 zostaje zawieszony od poniedziałku 22 marca 2021 r.

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę  dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

2. Z nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły mogą korzystać uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności i brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą uczyć się w domu. Taką potrzebę, rodzice dzieci spełniających warunki rozporządzenia, mogą zgłosić wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika lub pisemnie do dyrektora szkoły.

3. W sytuacji, w której uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor  szkoły może umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców z uzasadnieniem (dotyczy innych przyczyn uniemożliwiających uczniowi naukę zdalną w domu).

4.  Od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. w szkole pracują nauczyciele świetlicy, biblioteki oraz pedagog, ale możliwy jest z ww pracownikami również kontakt on-line za pośrednictwem e-dziennika. Pozostali nauczyciele realizują zdalne nauczanie za pomocą platformy GSuite.

5. Dla uczniów, którzy nie mogą skorzystać z platformy i uczestniczyć z różnych powodów w czasie rzeczywistym w zajęciach, szkoła umożliwia inny sposób komunikacji  oraz formę uczestnictwa w zajęciach dającą możliwość realizacji zajęć objętych tygodniowym planem nauczanie dla danej klasy, np.:
– zapisanie  w zakładce ” zadania domowe” przez nauczyciela informacji o zadaniach do wykonania w dogodnym czasie,
– przesłanie materiałów przygotowanych przez nauczyciela drogą mailową poprzez   Classroom,
– udzielanie konsultacji, wsparcia i pomocy uczniowi w godzinach ustalonych przez nauczyciela  indywidualnie z rodzicem,
– przesłanie przykładowego linku do filmiku z dodatkowymi informacjami i materiałami: ćwiczenia interaktywne, gry edukacyjne, piosenki, filmiki instruktażowe odnośnie przerabianego materiału  do odtworzenia w dogodnym czasie dla ucznia i rodzica.

6. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców:
W związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki zdalnej ZUS w wydanym 17 marca 2021r. oświadczeniu informuje, że w obecnym stanie prawnym dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice mogą pobierać tylko do 28 marca. Sytuacja ta może się zmienić i termin ten może zostać wydłużony, gdy wydane zostaną odpowiednie akty prawne.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom opiekującym się: dziećmi do 8 lat. Pieniądze wypłacane się za każdy dzień sprawowania opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Skip to content