Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie (obowiązujący od 13 kwietnia 2023 r.)

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo

Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o dostęp do dziennika Uonet+

Szkolny System Interwencji

Wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna:

KLASA 1
edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, działania artystyczno-plastyczne, wychowanie fizyczne
edukacja informatyczna
język angielski_klasa 1
język niemiecki klasa 1

KLASA 2
edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, działania artystyczno-plastyczne, wychowanie fizyczne
edukacja informatyczna (strona 13)
język angielski_klasa 2
język niemiecki klasa 2

KLASA 3
edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, działania artystyczno-plastyczne, wychowanie fizyczne
edukacja informatyczna (strony 21-22)

język angielski_klasa 3
język niemiecki klasa 3 

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w klasie 4:

język polski
język angielski
język niemiecki
matematyka
historia
przyroda
informatyka
muzyka
plastyka
technika
wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w klasie 5:

język polski
język angielski
język niemiecki
matematyka
historia

biologia
geografia
informatyka
muzyka
plastyka
wychowanie fizyczne
religia

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w klasie 6:

język polski
język angielski
język niemiecki
matematyka
historia
biologia
geografia
informatyka
muzyka
plastyka
wychowanie fizyczne
religia

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w klasie 7:

język polski
język angielski
język niemiecki
matematyka
historia
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
muzyka
plastyka
wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w klasie 8:

język polski
język angielski
język niemiecki
matematyka
historia
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne

Skip to content