Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2022-2024

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04.04.2019 r.

Poniższe oświadczenie ma zastosowanie do serwisu zawartego pod adresem www.sp3.wschowa.com.pl

 1. Data publikacji strony internetowej: 17.03.2017 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 10.03.2021 r.
 3. Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 11.03.2022 r.

DANE TELEADRESOWE
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie
ul. Zacisze 1
67-400 Wschowa
tel. 65-540-15-30
e-mail: sp3@wschowa.com.pl

Osobą realizującą zadania w zakresie dostępności cyfrowej serwisu www jest Bożena Holewczyńska.

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Karolina Nowak.

INFORMACJE TECHNICZNE O STRONIE:

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • możliwość powiększania tekstu z poziomu interfejsu strony internetowej
 • możliwość włączenia kontrastu, negatywu i zlikwidowania tła tekstu
 • na stronie funkcjonują tylko podstawowe skróty klawiaturowe (brak skrótów ułatwiających dostęp dla osób niedowidzących lub słabowidzących, brak tłumacza dźwiękowego
 • serwis www nie zawiera „tłumacza języka migowego” (brak materiałów dźwiękowych oraz wideo)

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

 1. Wejście na teren szkoły znajduje się od strony ul. Zacisze, chodnik przylegający do wejścia nie zawiera udogodnień dla osób niewidzących lub niedowidzących, w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących.
 2.  Przed wejściem na teren szkoły przy ul. Zacisze znajduje się  wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek szkoły składa się z 4 kondygnacji : piwnica, parter, I piętro, II piętro.
 4. Wejście główne i boczne do budynku zawierają podjazdy dla wózków inwalidzkich.
 5.  Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek ogólnodostępny oraz domofon do sekretariatu, za pomocą którego można wezwać pracownika szkoły, który udzieli wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami w załatwieniu spraw na terenie szkoły.
 6. Sekretariat znajduje się na parterze, co umożliwia swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 7. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 8. Przy wszystkich schodach znajdują się poręcze.
 9. Schody i progi są oznaczone taśmą o kontrastowych kolorach.
 10. W budynku nie ma windy. Piętra budynku nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.
 11. W budynku brak oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
Informacje o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Serwis www nie zawiera „tłumacza języka migowego” (brak materiałów dźwiękowych oraz wideo)

8. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

LINK DO DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie nie posiada aplikacji mobilnej do obsługi serwisu www.

PROCEDURA WNIOSKOWA-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 65 540 15 30 lub
 e-mail: sp3@wschowa.com.pl

Link do strony internetowej rzecznika praw obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Skip to content